Algemene voorwaarden

 1. Begripsomschrijving:
  1. ARBO-Score v.o.f. verzorgt Opleidingen/ Nascholing/ Trainingen/Workshops en Advies op het gebied van  Bedrijfshulpverlening. Hieronder wordt verstaan; adembescherming,  bedrijfshulpverlening, brandbestrijding, communicatietrainingen, eerste hulp, reanimatie & AED en BHV-inzet en ontruimingsoefeningen. De verkoop van bedrijfshulpverlenings- artikelen
 2. Verantwoordelijkheid voor opleidingen/nascholing en/of trainingen:
  1. ARBO-Score v.o.f. staat onder toezicht van een arts en een medisch docent, welke verantwoordelijk zijn voor de medische opleidingen/ nascholingen en/of trainingen. Laatstgenoemde opleidingen, nascholingen en/of trainingen worden gegeven volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis en de Europese- en Nederlandse Reanimatieraad.
  2. ARBO-Score v.o.f. verzorgt de diploma-administratie voor de cursisten, inzake verlengingen van het diploma Bedrijfshulpverlening bij het Nederlandse Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV), het diploma Eerste Hulp en overige aanvullende aantekeningen ten behoeve van het Eerste Hulp onderwijs bij van Het Oranje Kruis en voor de trainingen Automatische Externe Defibrillatie bij Medizon en de Europese- en Nederlandse Reanimatieraad.
  3. ARBO-Score v.o.f. werkt uitsluitend met bevoegde docenten, erkend door Het Oranje Kruis, Het Nederlandse Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV), de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en de Stichting Brandweer Opleiding Instituut Nederland. ( SBOIN)
 3. Toepasselijkheid:
  1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op offertes, prijzen per persoon, op alle door ARBO-Score v.o.f. met de opdrachtgever rechtsbetrekkingen tussen partijen, uit hoofde van toekomstige overeenkomsten tussen partijen of uit andere hoofde.
  2. Andere algemene voorwaarden die de contractpartijen mochten hanteren zijn niet toepasselijk naast of in de plaats van de onderhavige algemene voorwaarden.
 4. Totstandkoming van overeenkomsten:
  1. Overeenkomsten tussen partijen kunnen op alle rechtens geoorloofde wijzen tot stand komen. Partijen beogen echter dat overeengekomen als regel tot stand komen doordat de opdrachtgever een schriftelijke offerte/ of orderbevestiging van ARBO-Score v.o.f. (digitaal) getekend retourneert. Inschrijfformulieren voor deelname dienen te zijn voorzien van een (digitale) handtekening of voor akkoord te worden geretourneerd.
  2. Een offerte gedaan door ARBO-Score v.o.f. is geldig tot 1 maand na dagtekening.
  3. Bij annulering van een gesloten overeenkomst korter dan 4 weken voor de aanvang van de opleiding/nascholing/training brengen wij 50% van het geoffreerde bedrag in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding/nascholing/training brengen wij 100% van het geoffreerde bedrag in rekening.
  4. Bij annulering tengevolge van ziekte van de ingeschreven deelnemer of andere legitieme oorzaak, die deelneemt aan een open inschrijving/workshop, is het volledige cursusgeld verschuldigd. De opdrachtgever heeft recht op de cursusplaats en kan deze door een andere deelnemer laten innemen.
  5. Bij annulering van een opgeven examen en/of competentietoets aan één van de exameninstituten wordt het volledige geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
 5. Beëindiging van de overeenkomst:
  1. ARBO-Score v.o.f. heeft recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever failleert danwel in (voorlopige) surséance komt te verkeren danwel, indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, deze rechtspersoon wordt ontbonden. Opdrachtgever heeft dan geen recht op schadevergoeding.
 6. Betaling en prijzen:
  1. Voor incompany opleidingen en nascholingen of levering van BHV artikelen verbindt de opdrachtgever zich tot betaling binnen 30 dagen na datum van de factuur of binnen de termijn die nader is overeengekomen en op de factuur staat vermeld.
  2. Voor deelname aan een cursus op basis van open inschrijving / workshop dient de betaling vooraf door de opdrachtgever te zijn betaald. De deelnemer heeft dan pas formeel recht op toegang tot de cursus/workshop, tenzij anders overeen gekomen.
  3. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders staat vermeld.
  4. ARBO-Score v.o.f. heeft het recht om de prijs om de door haar verrichten diensten ieder jaar te herzien en aan te passen. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst te beëindigen vanaf de datum waarop de gewijzigde prijzen zullen worden berekend.
 7. Verzuim:
  1. De opdrachtgever is, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of aanname vereist is, in verzuim wanneer de in artikel 6.1.en/of 6.2. bedoelde betalingstermijn is overschreden.
  2. De opdrachtgever is voorts van rechtswege in verzuim wanneer de opdrachtgever failleert, (voorlopige) suréance van betaling verkrijgt, indien opdrachtgever een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden of geliquideerd of wanneer overigens zodanige belastende omstandigheden intreden dat aannemelijk is dat opdrachtgever niet naar behoren aan diens verplichtingen zal kunnen voldoen. In de in dit artikel voorziene gevallen wordt het verzuim echter opgeheven, wanneer de opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet of- voorzover de prestaties van de opdrachtgever nog niet opeisbaar mochten zijn wanneer adequate zekerheid wordt aangeboden dat de opdrachtgever daaraan zal voldoen.
 8. Incassokosten en wettelijke rente: 
  1. Indien de artikelen 6.1.of 6.2 genoemde betalingstermijn of enig nader overeengekomen betalingstermijn is overschreden, is ARBO-Score v.o.f. gerechtigd tot incasso van de hem toekomende bedragen over te gaan. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdvordering en de wettelijke rente vermeerderd met de BTW, met een minimum van  € 250,00.
 9. Aansprakelijkheid:
  1. ARBO-Score v.o.f. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak dan ook, diemogelijkerwijs het gevolg is van of toegerekend zou kunnen worden aan de uitvoering van de door ARBO-Score v.o.f. verrichte diensten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Indien ARBO-Score v.o.f. met inachtneming van het vorige lid aansprakelijk is, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot een maximum van het overeengekomen factuurbedrag. ARBO-Score v.o.f. is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade.
 10. Wijziging:
  1. ARBO-Score v.o.f. heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden tijdig schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 30 dagen na de bekendmaking of op een latere datum die op de bekendmaking staat vermeld. Indien de opdrachtgever een wijziging in de voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.
 11. Onvoorziene omstandigheden :
  1. Partijen zullen in geval van omstandigheden, die op het moment van aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar en/of onvoorzienbaar waren en die voor partijen of één hunner zeer bezwarende consequenties hebben, in onderling overleg naar een redelijke oplossing streven.
 12. Toepasselijk recht en bevoegd recht:
  1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Onverminderd de bevoegdheid van de kantonrechter zullen de geschillen over de tussen opdrachtgever en ARBO-Score v.o.f. gesloten overeenkomst en onderhavige voorwaarden, worden beslist door de arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage.

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor de algemene voorwaarden